Reklamační řád

Obchodní společnosti Italicus s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, 120 00 Praha 2  Královské Vinohrady – IČO: 07439865, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále též jen „italicus“ nebo „prodávající“).
I. Úvodní ustanovení
a) Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
b) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
c) Zákazníkem internetového obchodu www.shop.sardinie.cz je buď kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující – podnikatel“). Kupující – spotřebitel a kupující – podnikatel jsou dále společně označováni jako „kupující“.
d) Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.
II. Uplatnění reklamace
Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit v prodejně společnosti Italicus s.r.o., která se nachází na adrese: Slovenská 891/5, 120 00 Praha 2  Královské Vinohrady
Zákazník je povinen průkazným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v prodejně společnosti Italicus s.r.o. nebo v internetovém obchodě společnosti italicus s.r.o. Optimální je originál dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněný záruční list.
Při uplatnění reklamace obdrží zákazník reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Zákazník je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést úplné a správné údaje, jejich úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu.
Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:
a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. nadměrným zatěžováním nebo užíváním v rozporu s návodem k použití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele;
b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením výrobku nebo byly-li poškozeny či odstraněny plomby v případě, že je výrobek plombami opatřen;
c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě.
III. Jakost zboží při převzetí
Italicus s.r.o. při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost.
Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám.
IV. Odpovědnost za vady
Prodávající odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady.
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí věci zákazníkem, má se za to, že byla vadná již při převzetí, pokud není prokázán opak. Toto se vztahuje pouze na nepotravinářské zboží.
Kupujícímu přísluší práva z vad uvedená v článku VI. tohoto reklamačního řádu. Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad, pouze pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat pouze výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady (viz §2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Prodávající neodpovídá:
a) u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem.
Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, je považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly
a) sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího,
b) provedeny zákazníkem a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo uvedení věci do provozu.
V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění jeden rok.
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem a trvá v délce 24 měsíců. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Počátek záruční doby se tak odsouvá pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše uvedené. Pokud není splněna kterákoliv z nich, počíná záruční doba běžet ode dne převzetí věci.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá (viz §1922 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.
V. Reklamační lhůta
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost (Záruční doba) na zakoupené zboží v následující délce:
a) v případě potravin do data jejich použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno. Kupující musí dodržet podmínky pro jejich skladování. Reklamovaná potravina by neměla být otevřena, kromě případu, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady
Výjimkou jsou:
b) potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti právními předpisy nevyžaduje (lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 10 % a více, žvýkačky, limonády, ovocné šťávy)
c) čerstvé ovoce, zelenina a pečivo určené ke spotřebě do 24 hodin (lze reklamovat pouze do 24 hodin od zakoupení)
d) Potraviny, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé. U těchto výrobků je kupující oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději do 24 hodin po koupi, pokud prodávající nestanoví jinak.
e) u nepotravinářského zboží po dobu 24 měsíců, počínaje dnem převzetí zboží v souladu s kupní smlouvou. Je-li ze strany výrobce nebo dodavatele stanovena záruční doba u některého zboží nebo jeho částí delší, zavazuje se  Italicus s.r.o.  tuto záruční dobu na jakost zboží kupujícímu poskytnout. Ze strany kupujícího musí být dodrženy podmínky určené výrobcem nebo dodavatelem zboží, které jsou nutné pro uplatnění rozšířené záruky a se kterými se kupující seznámil. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní,…) Jde-li o věci použité, neodpovídá Italicus s.r.o. za vady odpovídající míře používání a opotřebení. Záruční doba použitého zboží je zkrácena na 12 měsíců ode dne vystavení prodejního dokladu.
Záruční doba začíná běžet dnem, na který si kupující zboží objednal, ke kterému je vystavena faktura a dle obchodních podmínek si zboží kupující má převzít.
Zákazník se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil.
VI. Práva z vad zboží
a) Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku IV., může kupující – spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující – spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
b) Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
c) Pokud kupující – spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu – spotřebiteli.
d) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
e) Kupující – spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a Zákoně. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího – spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
f) V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.
g) Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující – spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
VII. Odmítnutí přijetí zboží do reklamace
Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
VIII. Vyzvednutí zboží
Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.
Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.
IX. Součinnost zákazníka
Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, neprodleně veškerou součinnost  k ověření existence reklamované vady  a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.
Zákazník je povinen předat výrobek prodávajícímu kompletní. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.
X. Ostatní ustanovení
V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění.
V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz “
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XI. Závěrečná ustanovení
Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
Tento Reklamační řád je platný od 1.9.2015 a je k dispozici v sídle a provozovně společnosti Italicus s.r.o. a na internetových stránkách italicus.cz